Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Лето-это маленькая жизнь
Summer - this is a smoll life

Методичка,
Manuals ,
 1,
 1 ,
 2,
2 ,
 3,
3 ,
 4,
4 ,
 5,
5 ,
 6,
6 ,
 7,
7 ,
 Словник
DictionaryІСТОРІЯ ГРАФІКИ: ДАЛЕКИЙ СХІД

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

ЗАГАЛЬНI РЕКОМЕНДАЦIЇ

Курс iсторiї графiки є важливою складовою у пiдготовцi фахiвцiв на спецiалiзацiї «станкова графiка». Навчальна програма дисциплiни складається з трьох роздiлiв: «Графiчне мистецтво Далекого Сходу», «Графiка Захiдної Європи», «Росiйська та українська графiка». На вивчення кожного роздiлу припадає третина аудиторних годин за навчальним планом.

Графiчне мистецтво Далекого Сходу являє собою одне з найцiкавiших явищ свiтової художньої культури. Калiграфiя, монохромний краєвид, китайськi новорiчнi естампи, в’єтнамськi дереворити та японська гравюра укiйо-е справили (та справляють i сьогоднi) величезний вплив на розвиток мистецтва Європи. Саме тому графiчне мистецтво Далекого Сходу посiдає важливе мiсце у дисциплiнi «iсторiя графiки». На опанування цього важливого роздiлу придiляється 14 годин аудиторних та 14 – самостiйної роботи, за навчальним планом:

Зважаючи на певнi труднощi (культурологiчного та лексичного характеру) у сприйняттi образотворчого мистецтва Далекого Сходу, запропонованi методичнi рекомендацiї мають на метi допомогти студентам в опануваннi нормативної частини вказаного роздiлу та спрямувати їх до самостiйної наукової та творчої роботи.

Мета вивчення роздiлу:

отримання системних знань з iсторiї графiки на Далекому Сходi, пiдвищення професiйного та загальнокультурного рiвня студентiв.

Завдання:

- ознайомлення з розмаїттям явищ далекосхiдної графiки та головними етапами розвитку її засобiв художньої виразностi

- вивчення жанрового розмаїття ксилографiї у Китаї та Японiї, особливостей графiчної мови та технiки друку

- надбання навичок аналiзу художнього твору

- опанування професiйною термiнологiєю

Набутi знання дозволять доповнити уявлення про розвиток свiтового мистецтва, порiвнюючи такi вiддаленнi моделi як далекосхiдна та європейська ксилографiя, усвiдомити певнi закономiрностi, що притаманнi розвитку графiчної мови; специфiку побудови образно-змiстової структури творiв, навчитися розумiти свiт китайських, японських та в’єтнамських дереворитiв.

З метою перевiрки та закрiплення знань, засвоєння професiйної лексики програмою передбачено проведення тест-контролю за кожною темою.
Викладання вказаного роздiлу курсу спирається на такi дисциплiни: iсторiя мистецтва, релiгiєзнавство, культурологiя, основи композицiї, робота в матерiалi.

Унаслiдок вивчення роздiлу студент має вивчити:

Головнi етапи розвитку графчного мистецтва на Далекому Сходi, його технiчнi та естетичнi особливостi; провiднi жанри та творчiсть їх видатних представникiв;

Умiти:

Орiєнтуватися у жанровому розмаїттi графiки Далекого Сходу, аналiзувати образно-змiстову структуру творiв, орiєнтуватися у спецiальнiй лiтературi, вiдрiзняти художньо переосмисленнi запозичення естетичного досвiду країн Азiйсько-Тихоокеанського регiону у сучасному європейському мистецтвi вiд поверхової стилiзацiї екзотичного матерiалу.

Приступаючи до вивчення теоретичного матерiалу необхiдно пам’ятати, що головне завдання полягає в усвiдомленнi зумовленостi розвитку графiки як соцiокультурною специфiкою розвитку країн Далекого Сходу, так i з еволюцiєю графiчних технiк та особливостями матерiалiв.

Особливу увагу пiд час вивчення курсу слiд придiлити роботi з пам’ятками мистецтва. Перш за все слiд намагатися ознайомитися з оригiналами, що зберiгаються у колекцiї Музею схiдного та захiдного мистецтва (Київ) та приватних колекцiях Харкова, Києва, Львова. Серед репродукцiйних матерiалiв краще обирати високоякiснi видання, що знаходяться у вiддiлi рiдкiсної книжки бiблiотеки iм. В.Короленко.

Методичне видання мiстить рекомендацiї до кожної теми роздiлу, лексичний мiнiмум, питання для самоперевiрки, рекомендовану лiтературу, теми реферативних робiт, бiографiчний словник.

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

Оставить комментарий

 

 
Copyright